Thông báo lịch sát hạch cấp giấy phép lái xe tháng 8 năm 2019