THÔNG BÁO V/v đơn vị vận tải đăng ký thành công khai thác tuyến vận tải khách cố định bằng ô tô