Lịch công tác của Lãnh đạo (tuần 27 từ ngày 01/7/2019 đến ngày 05/7/2019)