Lịch công tác của Lãnh đạo (tuần 24 từ ngày 10/6/2019 đến ngày 14/6/2019)