QĐ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Cao Bằng ban hành kèm Quyết định số 45/2015/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng

Số ký hiệu: 07/2019/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 18/4/2019
Người ký: Chủ tịch Hoàng Xuân Ánh
Lĩnh vực văn bản: Lĩnh vực giao thông