ĐẢNG BỘ SỞ GTVT CAO BẰNG TRIỂN KHAI HỌC TẬP CHỈ THỊ, NGHỊ QUYẾT, KẾT LUẬN CỦA TRUNG ƯƠNG, CỦA TỈNH MỚI BAN HÀNH (ĐỢT 1-2017)

 Ngày 05/5/2017, Đảng ủy Sở Giao thông vận tải tỉnh Cao Bằng tổ chức hội nghị triển khai học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh mới ban hành (đợt I/2017). Tham dự hội nghị có các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành đảng bộ, các đồng chí Lãnh đạo Sở, các đồng chí Bí thư chi bộ trực thuộc; các đồng chí trưởng phó các phòng, ban, đơn vị và các đồng chí đảng viên của 05 Chi bộ trực thuộc, bao gồm Chi bộ Văn phòng 1, Chi bộ Văn phòng 2, Chi bộ đăng kiểm và các các quần chúng trong thuộc Đảng bộ. Đảng viên, quần chúng dự Hội nghị đạt 82,35%, trong đó: Tỉ lệ đảng viên dự Hội nghị đạt 89,04%, quần chúng dự Hội nghị đạt 71,7%. Đồng chí Hoa Văn Bảo – Phó bí thư Đảng ủy chủ trì Hội nghị.

Hội nghị được triển khai đúng theo nội dung Kế hoạch số 23-KH/ĐUK ngày 13/4/2017 của Đảng ủy Khối cơ các cơ quan tỉnh Cao Bằng. Hội nghị đã quán triệt, triển khai Kết luận số 10 – KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống, tham nhũng, lãng phí; Chỉ thị số 12-CT/TW, ngày 05/01/2017 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế; Chỉ thị số 13-CT/TW, ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ phát triển rừng; Nghị quyết số 08-NQ/TW, ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; Kết luận số 11-KL/TW, ngày 19/01/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 08 của Ban Bí thư (khoá XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới; Chỉ thị số 16- CT /TU ngày 10/03/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về  tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự, hành chính; Hướng dẫn số 32 – HD/TU ngày 01/03/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ giai đoạn 2016 – 2020; Công văn số 1998-CV/BTGTW của Ban tuyên giáo trung ương về sinh hoạt chuyên đề thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện nội dung đột phá thực hiện chỉ thị số 05- CT/TW về “Chủ động, trách nhiệm; nói đi đôi với làm, chống tư tưởng trông chờ, ỷ lại” học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Thông báo kết luận số 13-CT/TU, ngày 29/12/2016 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42 của Ban Bí thư (khoá XI) về nâng cao chất lượng toàn diện của hoạt động xuất bản; Chỉ thị số 13-CT/TU, ngày 09/03/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về lãnh đạo Đại hội công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh Cao Bằng lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2018-2023); Đề án số 05-ĐA/TU cảu Tỉnh ủy Cao Bằng về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn, biên giới, có đạo trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2016 – 2020; Đề án số 06-ĐA/TU của Tỉnh ủy Cao Bằng về Đổi mới nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, điều tra, nắm bắt, định hướng dư luận xã hội phục vụ công tác lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp giai đoạn 2017 – 2020; Đề án số 07-ĐA/TU của Tỉnh ủy Cao Bằng về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác học tập, quán triệt, tuyền truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng giai đoạn 2017 – 2020; Hướng dẫn số 14-HD/ĐUK ngày 21/3/2017 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Cao Bằng về công tác tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Hội nghị đã nghe đồng chí chủ trì Hội nghị quán triệt một số văn bản mới ban hành chưa có đủ thời gian để triển khai tại Hội nghị, Đảng ủy gửi văn bản cho các chi bộ để triển khai; đề nghị các đồng chí cấp ủy chi bộ nghiêm túc triển khai trong các buổi sinh hoạt chi bộ. Các chi bộ tiếp tục tuyên truyền, triển khai đến cán bộ, đảng viên thực hiện nội dung các văn bản của Đảng đã được triển khai học tập, đưa chỉ thị, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Tác giả bài viết: Hoa Văn Bảo- Phó Bí thư đảng ủy Sở GTVT Cao Bằng

Các tin khác