Đơn vị trực thuộc

Thanh tra Sở

Tên tổ chức: Thanh tra Sở Giao thông vận tải tỉnh Cao Bằng

Địa chỉ: Số 83, phố Xuân Trường, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

Điện thoại: 026.3853611 Fax: 0263 952 274   

Chánh Thanh tra: Lên Văn Định
ĐTCQ: 026.3853766      DĐ:                       Email:

Phó Chánh Thanh tra: Hoàng Văn Triều
ĐTCQ: 026.3853612      DĐ:                       Email: 

Phó Chánh Thanh tra: Nguyễn Hữu Lư 
ĐTCQ: 026.3853611      DĐ:                       Email:

Phó Chánh Thanh tra: Nông Thị Hằng
ĐTCQ:                           DĐ:                       Email:


Ban Quản lý  bảo trì đường bộ

Tên tổ chức: Ban Quản lý bảo trì đường bộ Sở Giao thông vận tải tỉnh Cao Bằng

Địa chỉ: Số 83, phố Xuân Trường, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

Điện thoại: 026.3959929 Fax:  Email: pmu.orcb@gmail.com

Chức năng: Quản lý các dự án sử dụng vốn sửa chữa đường bộ và quản lý các dự án có nguồn vốn khác do chủ đầu tư giao.

Giám đốc kiêm nhiệm: Trần Hữu Sơn
ĐTCQ: 026.3956929            DĐ:                             Email:

Phó Giám đốc kiêm nhiệm : Trần Đức Thạnh 

ĐTCQ:                               DĐ:                              Email: 

 


Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới đường bộ 1101S

Tên tổ chức: Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới đường bộ 1101S Cao Bằng

Địa chỉ: Km4, phường Sông Hiến, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

Điện thoại: 026.3758742 Fax: 026.3757724

Email: dangkiem1101S@yahoo.com.vn

Giám đốc: Đinh Ngọc Hiến
ĐTCQ: 026.3757125     DĐ:                                    Email: 

Phó Giám đốc: Lương Văn Anh
ĐTCQ:                           DĐ:                                    Email:

Phó Giám đốc: Hoàng Văn Thành
ĐTCQ:                           DĐ:                                    Email: