Các phòng ban thuộc sở

 Văn phòng Sở.       

Chức năng: Tham mưu cho lãnh đạo Sở về các lĩnh vực: Công tác tổ chức- cán bộ, công tác hành chính- quản trị, công tác cải cách hành chính,  công tác kế tài vụ - toán của khối Văn phòng Sở.

Chánh Văn phòng: Phan Đức Huỳnh 
ĐTCQ: 026.3952275      DĐ:                       Email: 

Phó Chánh Văn phòng: Nông Thị Thủy

ĐTCQ: 026.3753989      DĐ:

Phó Chánh Văn phòng: Hoàng Vũ Nhuận

ĐTCQ:                            DĐ:


Phòng kế hoạch - kỹ thuật và quản lý giao thông:     

Chức năng: Tham mưu cho Giám đốc sở các công việc quản lý Nhà nước về bảo trì an toàn giao thông và quản lý Nhà nước về  kỹ thuật, chất lượng.

Trưởng phòng: Trịnh Thị Thảo
ĐTCQ: 026.3952358      DĐ:                         Email: 

Trưởng phòng: Bế Ích Hòa
ĐTCQ: 026.3858895      DĐ:                              Email: 

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Bằng Giang

ĐTCQ: 026.3850997      DĐ:                               Email: 

Trưởng phòng: Hoàng Ngọc Minh

ĐTCQ: 026.3853539      DĐ:                               Email: 

hó Trưởng phòng: Nông Thành Đô

TCQ: 026.3952358      DĐ:                         Email: 

Phó Trưởng phòng: Nông Thị Huyền

ĐTCQ: 026.3850997      DĐ:


Phòng quản lý vận tải phương tiện & người lái

Chức năng: Phòng Vận tải là cơ quan của Sở Giao thông vận tải có chức năng  tham mưu cho Giám đốc Sở thực hiện công tác quản lý Nhà nước về vận tải đường bộ, đường thủy nội địa, vận tải quốc tếQuản lý phương tiện và người lái xe cơ giới đường bộ; Quản lý đăng ký cấp biển số xe máy thi công;  Quản lý đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ và các nhiệm vụ chuyên môn khác.        

Trưởng phòng: Hoa Văn Bảo
ĐTCQ: 02063.888.358      DĐ:                           Email:

Phó Trưởng phòng: Nông Thị Huệ
ĐTCQ: 0206.3853613      DĐ:                           Email: