SƠ ĐỒ TỔ CHỨC VÀ BỘ MÁY LÃNH ĐẠO

Giám đốc: Lã Hoài Nam

ĐTCQ: 0206.3954898      DĐ:                          Email: 

Phó Giám đốc: Trần Hữu Sơn
ĐTCQ: 02063.852.398     DĐ:                         Email:

Phó Giám đốc: Nguyễn Duy Lai

ĐTCQ: 0206.3853537     DĐ: 

Phó Giám đốc: Đàm Đức Văn

ĐTCQ: 02063.888468     DĐ: